Bølgeenergi er klima og vækst

Bølgekraft er en vedvarende og skånsomme energikilde som med et accelereret og strategisk dansk
politisk fokus kan blive en væsentlig del af løsningen på at nå vores klimamål.

Bølgeenergi har tre markante fordele for Danmark

1. Bølgeenergi er grøn og vedvarende energi, der beskytter både naturdyreliv og havmiljø.

2. Bølgeenergi kan beskytte kystområder og rager ikke op i kystmiljøet.

3. Bølgeenergi spiller ideelt sammen med havvind og energiøer.

 Kan vi nå vores klimamål uden bølgeenergi?

Christiansborg lægger aktuelt sporene til at opnå 70%-målet i 2025 og 2030.

Uden bølgeenergi bliver de sidste 30% af den vedvarende energi forsyning vanskeligere at nå på den anden side af 2030.

Derfor bør  vi allerede nu som samfund færdigudvikle  bølgeenergi som netop kan bidrage med de 30% der skal til for at bringe os i mål.

Udviklingen og integrering af bølgeenergi, vil give et mere stabilt energimiks. En absolut nødvendighed for at Danmark kan leve op til sine forpligtelser i Paris-aftalen; ikke mindst set i lyset af at vi med mere vind og sol i vores energisystem.

Her spiller bølgeenergi perfekt ind, fordi energien i havets bølger topper, når vinden løjer af og vindmøllernes produktion falder.

EU viser vejen for bølgeenergi

Grøn energi fra bølger indgår direkte i EU Kommissionens strategi for udviklingen af bæredygtige energiteknologier på havet.

Hovedkonklusionerne i EU-strategien for energi på havet, herunder bølgeenergi, er:

EU-Kommissionens mål:

 • At der allerede i 2025 er installeret 100 MW bølge- og tidevandsenergi voksende til 1 GW i 2030 og hele 40 GW i 2050.
 • Europa skal udbygge sin globale førerposition inden for bølgeenergi og høste det store first mover potentiale, som vi i Danmark gjorde det for offshore vind.
 • Energi på havet baserer sig på et fuldt integreret teknologisyn på offshore sektoren. Alle vedvarende offshore teknologier skal i spil fremover, dvs. bundfast vind, flydende vind, flydende sol, bølgeenergi og tidevandsenergi.

 

Strategiske fokusområder og anbefalinger:

 • Bølgeenergi skal integreres i offshore energimikset og spille en central rolle heri.
 • Bølgeenergi skal accelereres fra R&D til fuldskala integration i Europas offshore energimiks i senest 2030.
 • Nordsøen er udpeget som strategisk hot spot for etablering af bølge-energiprojekter.

Medlemsstaterne skal tage action på bølgeenergi ved at:

 • Skrue markant op for støtteprogrammer til bølgeenergi frem mod 2025 og 2030,
 • Indgå i co-finansierede støtteprogrammer til havenergi sammen med EU og private partnere.
 • Arbejde på tværs af landegrænser og farvande, samt arbejde på tværs af energiteknologier på havet.

 

Den europæiske linje for bølgeenergi er klar og ambitiøs og et forbillede for en ny dansk national strategi og politik, for energi på havet.

Se faktaark EU-strategien for offshore energi her.

Illustration: EU-Kommissionen, 2020

Lav en dansk politisk strategi for bølgeenergi

Skal Danmark høste potentialet i bølgeenergi skal det danske erhvervs- og udviklingsmiljø strategisk prioriteres og integreres i energi- og klimapolitikken.

Baseret på udviklingerne i særligt EU-politikken, hastigheden i den aktuelle teknologiudvikling og deraf medfølgende markedsudvidelse anviser Partnerskabet for bølgekraft tre konkrete veje til at fremme af bølgeenergi i Danmark:

1. SÆT POLITISK MÅL om at 4 GW bølgeenergi skal indgå i det danske energimiks i senest 2050, svarende til 10 % af den fælleseuropæiske målsætning i EU.

2. ACCELERER UDVIKLINGEN af dansk bølgeenergi ved at integrere demonstrations- og udviklingsprojekter, så de kan integreres i fuld skala i de kommende energiøer samt øvrige offshore projekter i dansk farvand.

3. ØREMÆRK STØTTE til udvikling af bølgeenergi, og understøt udviklingen af den danske bølgeenergisektor gennem mere uddannelse og forskning, proaktiv eksportpolitik samt erhvervsfremme via eksempelvis statens grønne investeringsfonde og medejerskaber.

  Danmarks mål: 4 GW bølgeenergi i senest 2050

  Med den rette politiske opbakning kunne de første bølgekraft anlæg på havet blive etableret allerede i 2025 og indgå direkte i det grønne energimiks fra 2030 frem mod og nå de 4 GW på den anden side af 2045 – 2050 afhængig af den statslige udviklings- og tarifstøtte. Partnerskabets LCOE-analyser viser, at bølgeenergi vil kunne konkurrere med vind og sol, og samtidig medvirke til at udnytte den begrænsede plads på havet til energiproduktion mest effektivt.

  Energiøerne giver Danmark unik fordel idet Bølgeenergi med fordel integreres i innovationsmiljøet omkring de kommende energiøer til  fuldskalaintegration samt forskning, udvikling og test af bølgeenergi-løsninger i kombination med vindenergi og Power2X-teknologierne. Fordelen for Danmark er, at vi dermed kan gøre brug af den infrastruktur og vidensmiljø, der vil være omkring energiøerne og derigennem styrke dansk konkurrencekraft inden for offshore energi. Samtidig er Nordsøen udpeget som strategisk hot spot for offshore teknologiudvikling i EU-Kommissionens netop fremlagte offshore strategi.

  Støt den danske bølgeteknologi og øremærk markante puljer under statens udviklings- og demonstrationsprogrammer for grønne energiteknologier (EUDP) til bølgeenergi, sådan at udviklingsteknologier som bølgeenergi ikke uretfærdigt skal konkurrere med etablerede teknologier om de samme penge. Øremærkede puljer til udvikling af nye energiteknologier har været en stor succes på vindenergi og været fundamentet i udviklingen from mod at Danmark i dag er verdens førende vindmøllenation.

   

  Vi mener

  Partnerskabet for bølgekraft deltager løbende i den danske og internationale politiske debat om klima, energi og grøn vækst.

  Opinion og debat:

  Altinget: Vi mangler en national strategi for bølgeenergi

  Energy Supply: Vind og bølger kan blive et unikt dansk makkerpar

  Altinget: Energiøer giver Danmark mulighed for at blive førende i bølgeteknologi